ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 เข็มทิศซิลวา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทความ ครูปนัฐฐา ตรีพัฒน์ สาคลีวิทยา ดูสื่อ
2 TCAS61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
3 แฟ้มสะสมงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน กชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
4 แผนการเรียนสายสามัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
5 มารยาทในการใช้ห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน ปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
6 ความหมายและองค์ประกอบของห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน ปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 การจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน ปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 โลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบ ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 แบบวัดความถนัดทางอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 ใบงานเรื่อง เปิดใจโลกการศึกษาต่อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 สอบไม่ติด แค่เรื่องธรรมดา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 TCAS65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน วิภารัตน์ ท้ายเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง บทเพลงสำหรับกล่อมเด็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน นางนงพงา อิสสอาด บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
15 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน นางสาวพรทิพย์ อุดร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
16 ใบงานเรื่อง แพลนอนาคตของฉัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
17 ใบงาน เรื่อง แบบทดสอบบุคลิกภาพและประเมินสมรรถนะรายบุคคล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อการสอน นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
18 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิจัย นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
19 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิจัย นายอธิภัทร ดนุจโรจน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิจัย นางนิติพร เชื้อสุวรรณ อุดมศีลวิทยา ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: