ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 เพลงชาติไทย(เมโลเดี้ยน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Clipการสอน นายนศักดิ์ชาย อมะรักษ์ ผักไห่(สุธาประมุข) ดูสื่อ
2 เทคนิคการไล่สีน้ำ ทัศนศิลป์ ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ครูกมลรัตน์ สุนทรวรพจน์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
3 สอนเล่นดนตรีโดยใช้แอป กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Clipการสอน นายศักดิ์ชาย อมะรักษ์ ผักไห่(สุธาประมุข) ดูสื่อ
4 เครื่องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นาย วิทยา รัตนศีล บางไทรวิทยา ดูสื่อ
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย บางไทรวิทยา ดูสื่อ
6 มารู้จักระบำ รำ ฟ้อนกันเถอะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวผกามาศ กิตติเจริญโชคชัย บางไทรวิทยา ดูสื่อ
7 การอ่านโน๊ตและเป่าขลุ่ยเพลงล่องน่านใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นายวิทยา รัตนศีล บางไทรวิทยา ดูสื่อ
8 รำวงมาตรฐานเพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ทิพาดา ลิมป์ประเสริฐกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 รำวงมาตรฐานเพลง ยอดชายใจหาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน สุดารัตน์ เทศเวทินากร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 นาฏยศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ทิพาดา ลิมป์ประเสริฐกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 5555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ชุติมา อร่ามเรือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 5555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ชุติมา อร่ามเรือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 PITCH NOTE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 โน้ตตัวหยุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 การเพิ่มอัตราจังหวะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 องค์ประกอบตัวโน้ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 อ่านตัวโน้ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน พีรวัส ปั้นทองคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 E-Portfolio กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นายธีระ เจริญผล บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
20 E-Portfolio/Nattayupaporn กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน ณัฐยุภาพร หนูเต๊ะ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
21 วิิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวณัฐยุภาพร หนูเต๊ะ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
22 วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานวิจัย นายธีระ เจริญผล บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
23 PowerPoint ประเภทเครื่องดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นายศุภมงคล อินทร์สนอง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
24 บทเรียนช่วยสอน เครื่องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นายเกษม เมาลิทอง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
25 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสุดาพร ยิ้มสิน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
26 คลิปวิดีโอ ประเภทเครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Clipการสอน นางสาวสมาพร สมสืบ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
27 E-book เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
28 PowerPoint การอ่านโน้ตสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวภริตา โอชารส บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
29 คลิปวิดีโอ องค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Clipการสอน นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
30 นาฏยศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวปรียาพร ธารีแดน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
31 นาฏศิลป์​พื้นเมือง​ภาคต่าง​ โรงเรียน​บางปะอิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อการสอน นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค บางปะอิน ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: