ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 ทักษะการเล่นตะกร้อด้วยศรีษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ครูนพดล คงแดงดี บางไทรวิทยา ดูสื่อ
2 7 ท่าการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ว่าที่รอยตรียุทธนา พงษ์รักษ์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
3 ระบบหายใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
4 ระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
5 ระบบหมุนเวียนโลหิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
6 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 แมงกินฟัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 ชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 ระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 ระบบหายใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 การดูแลสุขภาพจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 การประเมินภาวะสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 โรคจากพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 สื่อโฆษณากับการบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 โฆษณาเกินจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 โฆาณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ศยามล ผูกมิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 ระบบประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน จริยาภรณ์ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน จริยาภรณ์ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 การตรวจค้นหามะเร็งเต้านม ตอน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน จริยาภรณ์ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 ระบบสืบพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน จริยาภรณ์ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 ระบบต่อมไร้ท่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน จริยาภรณ์ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 ทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นิทัศน์ แป้นอ้อย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 เทคนิคพื้นฐานการเล่นฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นิทัศน์ แป้นอ้อย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
28 วัยและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน กนกศรี พงษ์เทียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
29 หน่วย1 เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
30 EP1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
31 EP2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น (ต่อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
32 ใบความรู้วิชาเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
33 แบบฝึกกิจกรรมเทเบิลเทนนิส1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
34 การจับไม้เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
35 ทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
36 หน่วยที่ 2 เรื่อง พัฒนาการทางเพศและการปรับตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 ตอนที่ 2 เพศสัมพันธ์มีเมื่อพร้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 ตอนที่ 3 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 ตอนที่ 4 ทุกปัญหามีทางออก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ภัทรา รัตนธรรมเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 การช่วยฟื้นคืนชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน กนกศรี พงษ์เทียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 E-Portfolio@Kruyu กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นายจิรายุ ดีรอต บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
43 วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา งานวิจัย นายจิรายุ ดีรอต บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
44 Racha1-Online เรื่อง สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
45 Racha1-Online เรื่อง พลศึกษา ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
46 racha1-Onlineเรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
47 คลิปทักษะการเต้นลีลาศจังหวะ บีกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
48 Racha1-Online เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน ว่าที่ร้อยตรี ฮาซัน เดชเสถียร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
49 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
50 คลิปการสอนยางยืดชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา Clipการสอน นางสาววรางคณา พิณสามสาย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
51 Racha1-Online เรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
52 Racha1-Online เรื่อง ทักษะกีฬากรีฑาประเภทลาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา สื่อการสอน นายธรรมนูญ ระวังใน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: