ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 พวงมาลัยจากกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณ สาคลีวิทยา ดูสื่อ
2 อาหารสำรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางทัศนี ตรีเจตน์ สาคลีวิทยา ดูสื่อ
3 งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ครูละออง กุศลส่ง บางไทรวิทยา ดูสื่อ
4 อาหารไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางสาวอัมพร ชิตเกษร บางไทรวิทยา ดูสื่อ
5 งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางยุพา ซื่อสัตย์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
6 การโฆษณา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน พศวีร์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 สินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน พศวีร์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ยางพารา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 ลักษณะบ้านที่น่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 การดูแลรักษาและตกแต่งสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 การจัดสวนในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 การตบบ้านแบบประหยัดพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 การประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 การตกแต่งและการบริการเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 การประดิษฐ์ของตกแต่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 การออกแบบงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 ประเภทวัสดุในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 การเขียนแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 การออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 กลไกและการควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 ไฟฟ้าและวงจร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 แบบฝึกอ่านภาพฉาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 การอ่านภาพฉาย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 เครื่องมืองานเขียนแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 บทนำเขียนแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 การเขียนภาพฉาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
28 ภาพสามิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
29 มาตรฐานการเขียนแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
30 เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
31 เขียนแบบเรื่องการบอกขนาด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
32 เขียนแบบ เรื่องการเสก็ตภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
33 การเขียนแผ่นคลี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
34 การอาชีพ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
35 อาชีพอิสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
36 การอาชีพ แนวทางในการประกอบอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 คำชี้แจง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 ใบงานที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 กำลังปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 กำลังปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 กำลังปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 กำลังปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
43 กำลังปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
44 ทักษะการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ศิริลักษ์ โลหิตไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
45 ทักษะการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ศิริลักษ์ โลหิตไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
46 งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ศิริลักษ์ โลหิตไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
47 ฉลาดใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ศิริลักษ์ โลหิตไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
48 การเก็บรักษาอุปกรณ์งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ศิริลักษ์ โลหิตไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
49 การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
50 เจตคติต่ออาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน อุทัยวรรณ ธรรมภาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
51 แนวทางการเลือกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน อุทัยวรรณ ธรรมภาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
52 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
53 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
54 การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
55 ปฏิบัติการถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
56 การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน อุทัยวรรณ ธรรมภาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
57 การบริการอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน อุทัยวรรณ ธรรมภาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
58 การจัดสวนขวด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
59 การจัดสวนถาด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน องอาจ สุวรรณอาชา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
60 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ประภารัตน์ เมฆแสงสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
61 การใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ประภารัตน์ เมฆแสงสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
62 อุปกรณ์และเครื่องมืองานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
63 การเขียนภาพฉายและการจำลองแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
64 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
65 การเขียนภาพสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
66 การเดินสายไฟฟ้ามนบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
67 กฏของโอห์มและหน่วยวัดทางไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
68 การใช้สัญลักษณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
69 การใช้สัญลักษณ์ในงานเดินสายไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
70 เครื่องมือที่ใช้เดินสายไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
71 ปัดทอง(แผ่นพับ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
72 ใบความรู้เครื่องมือช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
73 ใบงานมาลัยซีก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ณรังษี บุญคง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
74 ใบความรู้มาลัยซีก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน ณรังษี บุญคง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
75 วัสดุช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน สมคิด ทองมั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
76 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน พศวีร์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
77 ทักษะการจัดการธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน พศวีร์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
78 E-portfolio กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นายพิษณุ ศรีสุวรรณ์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
79 E-Portfolio@Kruyui กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางสาวกุลชรี ฉ่ำเฉลิม บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
80 คลิปการสอนการอ่านค่าตัวต้านทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวทิพย์สุดา ทองมี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
81 VDO CLIP การเรียนเขียนแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวกันติชา สหนนทชัยกุล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
82 การเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวกฤติญา ทองประวัติ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
83 คลิปวีดิโอ เรื่องกระทะไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางสาวเมธาวี จันทรประภา บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
84 คลิปแนะนำประเภทของขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
85 คลิปแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวอริยา กันทะวงค์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
86 คลิปวีดีโอ การเตรียมดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
87 คลิปวิดีโอการทำไข่เค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Clipการสอน นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
88 วิธีการประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางศันสนีย์ บุญนิยม เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
89 การประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สื่อการสอน นางสาวเยาวลักษณ์ ปานเพชร เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: