ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 วันอาสาฬหบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน ครูกัมปนาท ล่องลม บางไทรวิทยา ดูสื่อ
2 องค์กรที่ทำหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา Clipการสอน นายยงยุทธ์ อ่อนนวล สาคลีวิทยา ดูสื่อ
3 พุทธศาสนสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวศิรินันท์ แย้มพรมมา บางไทรวิทยา ดูสื่อ
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นายกัมปนาท ล่องลม บางไทรวิทยา ดูสื่อ
5 การ์ตูนซีรีส์ เรียนรู้เรื่องลงทุน ตอน พันธบัตรรัฐบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน วสุ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
6 การ์ตูนซีรีส์ เรียนรู้เรื่องลงทุน ตอน ออมเร็ว รวยเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน วสุ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 มารยาทไทย การแสดงความเคารพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน วสุ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 เอกสารประกอบการเรียน/แบบฝึกหัด หน้าที่พลเมือง ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน สุนีย์ ขันธวิธิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 เอกสารเสริมความรู้ การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน สุนีย์ ขันธวิธิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 แผนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน สุนีย์ ขันธวิธิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 ใบงานที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 ใบงานที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 ใบงานที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 ใบงานที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 ใบงานที่5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 ใบงาน-เทอม2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 การสังคายนาพระไตรปิฎก11ครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 เกมจำได้ไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 ทบทวนความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 สถาบันการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นนทพร แจ้งกลปาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 ประวัติศาสตร์สากลหน่วย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 อาเซียนหน่วยที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 E-Portfolio@Kuguide กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน ครูณัฐฐินันท์ นิ่มสุดใจ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
28 E-Portfolio@krugot กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นายธนพล เอกธรรม บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
29 E-portfolio@Kritsawan กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวกฤษวรรณ ธีระอรรถ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
30 E-Portfolio@nuntha กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางนันทา กนกอุดม บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
31 PowerPoint เรื่อง ศาสนาโซโรอัสเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางอารีวรรณ แน่ประโคน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
32 Power Point เรื่อง รัฐธรรมนูญและรัฐบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นายประสพชัย แน่ประโคน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
33 Power Point เรื่อง ความรักชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสุกัลยา เสือจำศิลป์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
34 PowerPoint เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
35 Power Point เรื่องสังคมมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
36 เกมไพ่จับคู่ เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นายวันเฉลิม อุลิต บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
37 Power Point เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
38 E-book เรืองพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
39 เกมเปิดแผ่นป้าย ตอน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
40 Kahoot พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
41 E-Book เรื่อง ประเพณีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
42 แพลตฟอร์ม Racha1-online คลิปวีดีโอ เรื่อง การสถาปนากรุงศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวโสภิต สุจิตตกุล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
43 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
44 Power Point เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ม.๔-ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
45 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่องประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
46 เกม Blooket ทบทวนประวัติศาสตร์อยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
47 แพลตฟอร์ม Racha1-online รายวิชา สังคมพื้นฐาน ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวลักขณา ภาคโภคี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
48 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สื่อการสอน นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
49 วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา งานวิจัย นายณัฐฐินันท์ นิ่มสุดใจ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: