ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 สุภาษิต สำนวน คำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ครูเติมสิริ เขตต์กรณ์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
2 วันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ครูจริยา นาคะบุตร บางไทรวิทยา ดูสื่อ
3 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Clipการสอน นางมัณทนา วชิรพงศ์ สาคลีวิทยา ดูสื่อ
4 การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาววิจิตรา เพ็งแข บางไทรวิทยา ดูสื่อ
5 แนะนำบทเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวจริยา นาคะบุตร บางไทรวิทยา ดูสื่อ
6 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 รามเกียรติ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 ขุนช้างขุนแผน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 การฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 พูดดีมีเสน่ห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 ศิลปวัฒนธรรมในแบบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 เอกสารประกอบการเรียน ท๒๒๑๐๑-๒๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 ศิลาจารึกและกำเนิดอักษรไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 บันทึกท่องโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 ใบงาน เสียงในภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 ตกสิบหยิบล้าน(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 เคล็ดลับช่วยจำการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 ภาษากับวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
28 หลักการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
29 โวหารในการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
30 การเขียนโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
31 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
32 ลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
33 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน เมธาวี ทองคุ้ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
34 เวตาลเรื่องที่ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
35 นิราศนรินทร์ เส้นทาง เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
36 บทนำ ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 นมัสการคุณานุคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 การคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน พัชรี แก้วไสย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 การเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน พัชรี แก้วไสย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 การเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน พัชรี แก้วไสย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 การอ่านทำนองเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 กลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
43 นิราศภูเขาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
44 นิราศภูเขาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
45 สุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
46 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
47 นิทานพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
48 โคลงโลกนิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
49 กาพย์พระไชยสุริยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
50 กาพย์เห่ชมเครืองคาวหวาน (นำเสนอ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
51 การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
52 การเขียนเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
53 คำไวพจน์ ชุดที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
54 คำไวพจน์ ชุดที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
55 คำไวพจน์ ชุดที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
56 pop up การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
57 pop up ดอกไม้ คำไวพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
58 คำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
59 แบบฝึกทักษะ เรื่อง สุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกรัตน์ สิทธา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
60 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกพร โพคณารักษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
61 กาพย์เห่เรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน กนกพร โพคณารักษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
62 E-portfolio@Nichnatinee กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวณิชณฐินี สุทธีชัยสิทธิ์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
63 E-portfolio@Aadtapol กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายอรรพล จั่นประดับ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
64 E-portfolio@Kroojee กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายจิรศักดิ์ กนกอุดม บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
65 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
66 สื่อบทเรียนออนไลน์ภาษาไทย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายปลื้ม ปรีชา บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
67 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
68 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
69 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวสุรีย์ ทนคง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
70 ใบความรู้ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
71 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
72 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
73 วิดิโิอการสอน เรื่อง พระอภัยมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายนัฐวุฒิ สายันต์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
74 สื่อ Racha1-Online ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นายกันตภน วาทะพุกกณะ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
75 สำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางราตรี ติเพียร เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
76 โคลงนิราศนรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวเกสวดี วรรณธนะ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
77 บทอาขยาน บทพากย์เอราวัณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวปรียานุช การสมธร เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
78 บทพากย์เอราวัณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวพัทธนันท์ แมลงภู่ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
79 คำไทยแท้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวรุ่งฤดี สเตสี เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
80 คำไทยแท้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวอริศรา จตุราศรีบริสุทธิ์ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
81 รสวรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวฐิติมา พรหมทอง เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
82 สื่อการเรียนรู้สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวจิราพร สุขโชค เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
83 เรื่องคำพ้องรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวสำาราญ ชะบา เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
84 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษื เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
85 แบบสอบวิชาภาษาไทย 7 ฉบับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการสอน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: