ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 Clip ENG กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวจินตนา มะหมัดซอและห์ ปากกรานพิทยา ดูสื่อ
2 Exam กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวจินตนา มะหมัดซอและห์ ปากกรานพิทยา ดูสื่อ
3 (数字一至十之手势) สัญลักษณ์มือกับการนับเลขจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ครูศุภดา มณีอินทร์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
4 คลิปการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน บุศกร ไตรพัฒน์ สาคลีวิทยา ดูสื่อ
5 Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวศุภรัตน์ อุ่นเจริญ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
6 Classroom Rules กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางฉวี ปิ่นวิเศษ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
7 四灵 สัตว์เทวะจตุรทิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวศุภดา มณีอินทร์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
8 กิจกรรม Warm up การสอนเรื่อง Comparison กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
9 กิจกรรม Speaking เรื่อง You're my supporter! กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
10 กิจกรรม The best say Hi กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บทความ นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
11 ชุดการสอนเรื่อง Tenses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ลีลาพันธ์ พุ่มพวง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 ชุดการสอนเรื่อง Tenses 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ลีลาพันธ์ พุ่มพวง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 ชุดการสอนเรื่อง กระบวนการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ลีลาพันธ์ พุ่มพวง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 Parts of Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อภินุช พรมทา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 Present Simple กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อภินุช พรมทา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 Past Simple กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อภินุช พรมทา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 Participles กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อภินุช พรมทา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 Participles Exercises กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อภินุช พรมทา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 Past Continuous Exercise 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน วรลักษณ์ หาญวีระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 Past Continuous Exercise 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน วรลักษณ์ หาญวีระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 Past Continuous Exercise 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน วรลักษณ์ หาญวีระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 Question Tag Exercise กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อำไพ อ้อสุวรรณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 Few&Little กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 Some&Any กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 WHO AM I? กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 สื่อ OPPOSITE กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 Unit 1.5 Be Active กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
28 Unit 1.6 Weather Pattern กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
29 Main Idea and Topic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
30 Identify Topic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
31 Finding Topic Sentence กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
32 ๊Unit 2.2 Transport กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
33 ๊Unit 2.2 Transport กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
34 เกมเปิดแผ่นป้าย "Food" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
35 International Food กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
36 If Clauses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 reading กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน อรสา ภู่ทองงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน วรลักษณ์ หาญวีระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 Relative Clauses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 Active Passave Voice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 Adjective with ending -ed/-ing กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นภัทรวิชญ์ โอริส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
43 If Clause กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
44 Japanese กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
45 ほしい กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
46 13かことば กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
47 に行きます กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
48 13かことばれんしゅう กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
49 แบ่งกลุ่มคำกริยา ญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
50 L14ことば กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
51 Past Simple & Past Continuous กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
52 used to / be used to กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
53 Breaking กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
54 wiill be going to กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
55 wishes กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
56 Reporting Time & Place กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
57 Reported Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน พาทินธิดา การะวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
58 Past Tenses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
59 Error Testing กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
60 Present Tenses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
61 Review Conditionals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
62 Root กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
63 Relative clauses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ชนนิกานต์ สามสี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
64 Reading Helper กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน กรรณิกา มะลิดา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
65 Shopping กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน จารุวรรณ วงศ์ปประมวล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
66 Passive voice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน จารุวรรณ วงศ์ปประมวล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
67 question tag กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน จารุวรรณ วงศ์ปประมวล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
68 การควบคุมการทำงานของโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน ธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
69 E-Portfolio@Kroople กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวปาริชาติ ร่มโพธิ์ภักดิ์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
70 E-Portfolio@Krungew กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางรัชดาภา มงคลหล้า บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
71 E-Porifolio@Kroonui กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสิริรัตน์ จำปาศักดิ์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
72 E-Portfolio@Pongsri กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางผ่องศรี ทรัพย์ผล บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
73 E-Poortfolio@kruporn กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวสุภาพร คมขำ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
74 สื่อ Racha1-Online รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพิชามญชุ์ กุศล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
75 สื่อ Racha1-Online รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
76 สื่อ Racha1-Online รายวิชาการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางปาริชาติ ยมวรรณ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
77 สื่อ Racha1-Online เรื่อง ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
78 สื่อ Racha1-online รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
79 สื่อ Racha1-Online ภาษาอังกฤษ อ 31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นายฉัตรดาว ฉันทะ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
80 สื่อ Racha1-Online อ23101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นายปราณ์รณ กาญจนากร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
81 สื่อ Racha1-Online การออกเสียงภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาววิชญาพร อุ่นมี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
82 สื่อ Racha1-Online ภาษาญี่ปุ่น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
83 สื่อ Racha1-Online ภาษาจีีน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
84 สื่อ Racha1-Online ภาษาจีน5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นาวสาวยุวดี สุภาเรือง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
85 สื่อ Racha1-Online สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวศิริวรรณ โอริส บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
86 สื่อ Racha1-Online ภาษาอังกฤษ อ 23101 มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาววรรณสิริ นาคเรือง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
87 สื่อ Racha1-Online ภาษาอังกฤษ อ 21101 มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางนปภา ไต่เป็นสุข บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
88 สื่อ Racha1-Online ภาษาอังกฤษ อ 21101 มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นายวีรวัฒน์ ลงผิว บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
89 Comparison กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวลัดดาวัลย์ อารัมพร เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
90 运动前做做热身 อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สื่อการสอน นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: