ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 การเชื่อมประพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ครูกาญจนา แก้วสุข บางไทรวิทยา ดูสื่อ
2 เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สุดารัตน์ ยวงทองคำ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
3 ชนิดของจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ครูศุภรักษ์ จงรักษ์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
4 The Graphs of Trigonometric Functions กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
5 Graphs of Trigonometric Functions กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
6 กราฟตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
7 ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
8 ค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใดๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
9 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
10 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
11 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
12 วงกลมหนึ่งหน่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
13 สรุปฟังก์ชันตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
14 การแปลงทางเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
15 การสร้างงานจาก GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
16 การสังเกตกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
17 ลิมิตของฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
18 กราฟภาคตัดกรวย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วรเนตร พิชิตเกริกพล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
19 กราฟเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วรเนตร พิชิตเกริกพล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
20 Domain-Range กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วรเนตร พิชิตเกริกพล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
21 กราฟ EXp-l0g กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
22 กราฟตรีโกณมิติจากนิยามและสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
23 ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
24 กราฟอินเวอร์สตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 ลิมิตทางซ้ายและทางขวา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
26 ลิมิตของฟังก์ชั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ยุวดี พันธ์สุจริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
27 ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ยุวดี พันธ์สุจริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
28 การแปลงทางเรขาคณิต1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
29 กราฟตรีโกณมิติจากนิยามและสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิมลพันธ์ ทรายทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
30 ลิมิตทางซ้ายและทางขวา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ยุวดี พันธ์สุจริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
31 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
32 การคำนวณหาจุดสูงสุด-ต่ำสุดโดยใช้ GSP กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ยุวดี พันธ์สุจริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
33 การแก้สมการและอสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน พิไลพร ศรีสุวรรณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
34 การแก้สมการและอสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
35 พาราโบลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
36 มุมที่จุดศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 มุมบนเส้นรอบวง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 มุมในครึ่งวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 มุมภายนอกภายในสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 ค่าของพาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 บอกพิกัด4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 มุมตรงข้าม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
43 วงกลมบนจุด3จุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน สมคิด คำเพราะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
44 กราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน อัศวิน พุ่มมรินทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
45 ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน อัศวิน พุ่มมรินทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
46 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน อัศวิน พุ่มมรินทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
47 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน อัศวิน พุ่มมรินทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
48 44 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
49 mmm กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
50 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน กาญจนา กลับเป็นสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
51 วงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน กาญจนา กลับเป็นสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
52 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน มาศสิริ เหมือนเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
53 ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน มาศสิริ เหมือนเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
54 การแก้สมการกำลังตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน กาญจนา กลับเป็นสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
55 VDO การสอน เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน มาศสิริ เหมือนเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
56 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน เกษศิรินทร์ ขันธศุภ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
57 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน เขมวรรณ ผิวละออ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
58 2ดอกเบี้ย_1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน เขมวรรณ ผิวละออ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
59 2ดอกเบี้ย_2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน เขมวรรณ ผิวละออ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
60 3มูลค่าของเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน เขมวรรณ ผิวละออ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
61 1.1 ตัวอย่างกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน วิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
62 1.1 ตัวอย่างกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน กษมาศ ฟองเพชร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
63 การเลื่อนขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นารินทร์ สุภสุข โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
64 E-Portfolio@Noppamas กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นพมาศ จั่นประดิษฐ์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
65 E-Portfolio@Wuttipong กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นายวุฒิพงษ์ ทรัพย์ผล บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
66 E-Portfolio@Kroouy กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ครูวัลภา กระจะจ่าง บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
67 E-Portfolio@Krusudarat กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระจ่าง บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
68 การดำเนินการของเซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Clipการสอน นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
69 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง คณิตศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวปัทมา กรีถาวร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
70 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวชุลีกร วงศ์จีน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
71 power point เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
72 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค23101 ????‍???? คณิตศาสตร์5 ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ????ห้อง 5, 8, 9, 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
73 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางจิดาภา จูหว้า บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
74 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค21101 คณิตศาสตร์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวอุมาพร ขาวแขก บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
75 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นายชยกร อมรเวช บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
76 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค21101 คณิตศาสตร์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวทุเรียน ไวยบุรี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
77 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นายอัศวิน ศรีบัว บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
78 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วงกลม ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
79 แพลตฟอร์ม Racha1-online ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางพรรณี เกตุถาวร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
80 พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน ปิยะดา สุภารส เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
81 แคลคูลัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวภณิดา ทรัพย์บวร เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
82 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวจุฑารัตน์ ขาวสุก เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
83 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นฐาน Concept Based Teaching กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Clipการสอน นายนันท์นภัส ภู่สำอางค์ บางปะอิน ดูสื่อ
84 Soft Math กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวกนกพร มณีเนตร บางปะอิน ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: