ระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยากรุณาพิมพ์ชื่อสื่อ  
ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท ครูผู้สร้าง โรงเรียน ดูสื่อ
1 การใช้งาน If ในภาษาเบสิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
2 การใช้งานเทคนิค photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
3 การใช้งานภาษา sql เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
4 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver แบบ portable กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
5 การใช้งาน Scracth Desktop เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวนภัทร สินอำนวยผล บางบาล ดูสื่อ
6 การแบ่งโครงสร้างโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พงศธร อมตเวทิน อุทัย ดูสื่อ
7 วิธีลบพื้นหลังง่าย ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูดาวรุ่ง หาญใจไทย บางไทรวิทยา ดูสื่อ
8 การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายนิรันดร์ บุญประเสริฐ ท่าเรือ(นิตยานุกูล) ดูสื่อ
9 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นายเอกราช คำถวาย ลาดชะโดสามัคคี ดูสื่อ
10 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Quizizz กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวปวีณา ลือพืช เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
11 รู้จักกับ Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
12 การทดลองเรื่องการตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร วิทยาศาสตร์ ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวนุสบา รัมมะบุตร์ อุดมศีลวิทยา ดูสื่อ
13 วิทยาการคำนวน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นายลิขิต บุญครอบ นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา) ดูสื่อ
14 ระบบทางเทคโนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวอมรรัตน์ อ่อนจันทร์สกุล สาคลีวิทยา ดูสื่อ
15 การลบภาพพื้นหลังออกด้วย remove.bg กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน สโรชา ขันธวิธิ ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ดูสื่อ
16 ความหมายของวิทยาการข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน ญาณิศา เหมยน้อย วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ดูสื่อ
17 การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ศิริพรรณ ชาตินันท์ หนองน้ำส้มวิทยาคม ดูสื่อ
18 วิทยาการคำนวณ (เหตุผลวิบัติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวศรัณยา พรชัย ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ดูสื่อ
19 การสร้างเกมตอบคำถามด้วย ThunkableX v1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน ปาณิศา สัทธศรี นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา) ดูสื่อ
20 สอนทำสติ๊กเกอร์ไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูอรอนงค์ ควนวิไล บางไทรวิทยา ดูสื่อ
21 คลิปการสอน Animate กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
22 พันธะโคเวเลนต์ Covent Blond กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูณัฐกฤตา จันทรัตน์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
23 สมบัติของธาตุโลหะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
24 วิธีสร้างภาพโมเสกด้วยPhotoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
25 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน วรวรรณ พุทธิพัฒน์ อยุธยานุสรณ์ ดูสื่อ
26 ระบบทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวอมรรัตน์ อ่อนจันทร์สกุล สาคลีวิทยา ดูสื่อ
27 ระบบทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวอมรรัตน์ อ่อนจันทร์สกุล สาคลีวิทยา ดูสื่อ
28 การเติบโตของประชากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางภัสสรา เชี่ยวพงศธร สาคลีวิทยา ดูสื่อ
29 ท่องตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวปีย์วรา ผาลี สาคลีวิทยา ดูสื่อ
30 What is Simple Harmonic Motion? กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวอังสนา แก้วมณีเอี่ยม บางไทรวิทยา ดูสื่อ
31 ลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวมณฑ์สุชาติ ใบโพธิ์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
32 แนวโน้มสมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางณัฐกฤตา จันทรัตน์ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
33 โครงสร้างดีเอ็นเอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน จันทร์แจ่ม นาดี บางไทรวิทยา ดูสื่อ
34 ออกแบบ Template กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูรุ้งณภา กล่ำประเสริฐ บางไทรวิทยา ดูสื่อ
35 ความรู้เบื้องต้น Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์ ท่าช้างวิทยาคม ดูสื่อ
36 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
37 อยู่ดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
38 อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปัทมาวดี ถิระพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
39 ระบบกล้ามเนื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปัทมาวดี ถิระพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
40 ระบบขับถ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปัทมาวดี ถิระพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
41 ระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปัทมาวดี ถิระพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
42 อยู่อย่างปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
43 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
44 การรักษาดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
45 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
46 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
47 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
48 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
49 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
50 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
51 7_2การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
52 ประโยชน์ของค่าคงที่สมดุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
53 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
54 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
55 หลักของเลอชาเตอลิเอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
56 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
57 สารละลายกรดและสารละลายเบส แหล่งข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
58 ทฤษฎีกรด - เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
59 คู่กรดเบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
60 การแตกตัวของกรดเบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
61 ความแรงของกรดเบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
62 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
63 pH ของสารละลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
64 อินดิเคเตอร์สำหรับกรด - เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
65 การไทเทรตกรด - เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
66 การหา pHการไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
67 การหา pHการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
68 การหา pHการไทเทรตกรดแก่กับเบสอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
69 สารละลายบัฟเฟอร์กรด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
70 สารละลายบัฟเฟอร์เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ดำรงศักดิ์ เพชรงาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
71 heart กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เพ็ญลภา บุญวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
72 PPT_Genetics กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
73 PPT_Biotech กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
74 PPT_Evolution กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
75 อะตอมและอนุภาคมูลฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
76 มวลอะตอมเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
77 อะตอมของโบร์และสเปกตรัม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
78 พลังงานไอออไนเซชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
79 การจัดเรียงอิเล็กตรอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
80 ซากดึกดำบรรพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นาวิน แป้นเหลือ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
81 เคมีอินทรีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน สุปรานี ชนะโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
82 เทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นาวิน แป้นเหลือ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
83 กาแล็กซี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นาวิน แป้นเหลือ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
84 โปรตีน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
85 ไขมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
86 คาร์โบไฮเดรต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
87 กรดนิวคลีอิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
88 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
89 ธาตุกัมมันตรังสี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
90 ธาตุทรานสิชันและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
91 สารประกอบและปฏิกิริยาของธาตุหมู่ต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
92 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน วราภรณ์ คงสมศักดิ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
93 สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีรรัตน์ ไตรเดช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
94 พันธะโคเวเลนซ์และพันธะโลหะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีรรัตน์ ไตรเดช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
95 เอกสารประกอบการเรียนสารและสมบัติของสาร เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีรรัตน์ ไตรเดช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
96 เอกสารประกอบการเรียนสารและสมบัติของสาร เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ธีรรัตน์ ไตรเดช โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
97 คาร์โบไฮเดรต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน สุปรานี ชนะโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
98 โปรตีน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน สุปรานี ชนะโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
99 ลิพิดและกรดนิวคลีอิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน สุปรานี ชนะโชติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
100 แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
101 ระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
102 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ประภัสราภา จันทรวงศา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
103 สารบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ประภัสราภา จันทรวงศา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
104 กล้องจุลทรรศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
105 ระบบขับถ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
106 ระบบประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
107 ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
108 ระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
109 ระบบย่อยอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
110 ระบบหมุนเวียนโลหิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
111 ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
112 ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
113 แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน โสรญา จันหวา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
114 digestion กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
115 ระบบหายใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
116 หน่วยของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
117 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ฐาปนี เทียนมาศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
118 สมบัติของสารบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ฐาปนี เทียนมาศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
119 การจำแนกและองค์ประกอบของสมบัติของสารบริสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ฐาปนี เทียนมาศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
120 ออสโมซิสกับไข่พิศวง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ฐาปนี เทียนมาศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
121 การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ฐาปนี เทียนมาศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
122 ระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
123 ระบบหายใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
124 ระบบขับถ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
125 ระบบประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
126 ระบบสืบพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
127 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
128 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
129 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน พรทิพย์ จำลองเพลง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
130 การคำนวณหาปริมาณความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
131 การคำนวณอุณหภูมิผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
132 การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
133 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องบรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
134 เกมออนไลน์ เรื่องพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นฤมล วัฒนวิกกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
135 การใช้งานTablet กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
136 ใบงาน sketch up8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
137 ข้อสอบปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
138 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
139 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
140 การสร้างเว็บไซต์1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
141 การสร้าง mindmap ด้วย mindmup กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
142 การสร้างหัวเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
143 เริ่มต้นใช้งาน Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
144 โปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
145 การสอน multipoint mouse กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
146 การสร้างหัวเว็บไซต์ให้เคลื่อนไหวได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
147 ขั้นตอนการสร้าง E-book ด้วย Flip Album Vista Pro กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
148 เครื่องมือที่ใช้เดินสายไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน คมสัน การสมสิษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
149 บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
150 บทที่ 2 หลักการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
151 บทที่ 3 การแต่งและตัดภาพบางส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
152 บทที่ 4 การปรับรูปทรางภาพด้วยวิธี Transform กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
153 บทที่ 5 กสร้างข้อความ ตกแต่งภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
154 บทที่ 6 ทำงานกับเลเยอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
155 บทที่ 7 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
156 บทที่ 8 การวาดภาพและรูปทรง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
157 บทที่ 9 ความรู้เรื่องสีและการเลือกใช้โหมดสี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
158 บทที่ 10 การปรับแต่งภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
159 บทที่ 11 การแต่งภาพด้วยการรีทัช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
160 บทที่ 12 ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน เรณู ขวัญแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
161 การทำงานแบบมีเงื่อนไข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
162 โจทย์วางเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
163 คำสั่งแบบมีเงื่อนไข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
164 flash draf กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
165 โจทย์เก็บคะแนน vb6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
166 เทคโนโลยีรอบตัวและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
167 ระบบทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
168 วัสดุและเครื่องมือช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
169 คู่มือpowtoon กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
170 ออกแบบตู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
171 ออกแบบตู้อย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
172 ออกแบบเก้าอี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
173 ออกแบบวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
174 ใบงาน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
175 ใบงาน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
176 ออแบบเตียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
177 ออกแบบโต๊ะเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
178 หน่วยที่ 1 ทำไมต้องเรียนภาษาไพทอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
179 หน่วยที่ 2 สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเขียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
180 หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมไพทอนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
181 หน่วยที่ 4 ค่าและชนิดของข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
182 หน่วยที่ 5 ตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
183 หน่วยที่ 6 สตริง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
184 หน่วยที่ 7 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
185 หน่วยที่ 8 นิพจน์เปรียบเทียบและตัวดำเนินการตรรกะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
186 หน่วยที่-9-ฟังก์ชันในไพทอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
187 หน่วยที่-10-การทำงานแบบเงื่อนไขและวนทำซ้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
188 หน่วยที่-12-ใบความรู้---การท้างานแบบเงื่อนไขและวนท้าซ้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
189 คำสั่งการทำซ้ำ For กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
190 ภาพดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
191 กราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
192 กราฟ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
193 การสร้างโมเดลบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
194 การสร้างโมเดลตู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
195 ความรู้เบื้องต้น sketch up กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นริศรา กระจ่างพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
196 การเขียนโปรแกรม c# 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
197 การเขียนโปรแกรม c# 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
198 การเขียนโปรแกรม c# 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
199 การเขียนโปรแกรม c# 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
200 การเขียนโปรแกรม c# 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
201 การเขียนโปรแกรม c# 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
202 การเขียนโปรแกรม c# 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
203 การเขียนโปรแกรม c# 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
204 ใบความรู้ 8.1เรื่องอัลกอรึทึ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
205 ใบความรู้ 8.2 เทคนิคการเขียนผังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
206 ใบความรู้ 8.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ตันติวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
207 ชนิดของข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
208 คำสั่งเงื่อนไขในการตัดสินใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
209 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
210 การควบคุมการทำงานของโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
211 โจทย์BMI กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
212 แบบฝึกหัด if เงื่อนไขเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
213 PPT if หลายเงื่อนไข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
214 grade if กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ปาริชาติ อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
215 เกณฑ์การให้คะแนน wix กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
216 วิธีการสร้างKnitted effect กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ทรรศิน อุษาวิจิตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
217 หน่วยที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
218 หน่วยที่ 2 วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
219 หน่วยที่ 3 วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
220 หน่วยที่ 4 วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ชนิดาภา สุวรรณแส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดูสื่อ
221 บทปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
222 ผลงานนักเรียน เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
223 E-Portfolio@Krooauy กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
224 E-portfolio@.Kanpitcha กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวกานต์พิชชา ธาระพิษ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
225 E-Portfolio@khomkrit กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน คมกริช รักคำ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
226 E-Portfolio@KruBuf กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางนงลักษณ์ บุญเพ็ง บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
227 E-Portfolio::Krusomchaiy กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายสมชาย แสนยะบุตร บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
228 E-Portfolio@kruflook กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายณัฐธกาญจน์ ถึงสุข บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
229 E-Portfolio@KruAnchalee กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน อัญชลี ใจดี บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
230 วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานวิจัย นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
231 วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานวิจัย นายคมกริช รักคำ บางซ้ายวิทยา ดูสื่อ
232 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง เอกภพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
233 Computing Science กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Clipการสอน นางสาวชญาภา ลีวรรณ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
234 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
235 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายพีระศิลป์ เอกฐิน บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
236 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง ความรู้เบื้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวกัญญา อินทร์กอง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
237 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การสร้างและการตัดต่อวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
238 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
239 รู้จักกับ Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
240 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายพิทยา ขุนน้อย บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
241 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพัชรี บัวอาจ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
242 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง เอกภพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
243 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายเสกสรรค์ สุขมา บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
244 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายศักรินทร์ วงษ์แหยม บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
245 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง เคมีอินทรีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
246 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางจิตร์สมา สมงาม บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
247 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
248 แพลตฟอร์ม Racha 1-online เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวอาภรณ์ สายจันดี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
249 ว23101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวสุวรรณา สุดปรึก บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
250 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
251 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง บทนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายศิวกร กรึงไกร บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
252 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง พลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
253 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
254 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง เซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
255 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายภูวดล สำลี บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
256 กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
257 แพลตฟอร์ม Racha1-online เรื่อง สมบัติของแก๊ส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ดูสื่อ
258 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูกิ่งดาว อรรถจรูญ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
259 เครื่องกลอย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวภคพร วังกานนท์ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
260 การเคลื่อนที่แบบวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน ครูวรรณนภา จำเนียรพืช เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
261 สื่อการสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมไอโอที กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายอนุชา เฟื่องศรี เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
262 ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางเยาวเรศ เสมอหัตถ์ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
263 การศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
264 ปฏิกิริยาเคมี ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสุวิมล สุขสวัสดิ์ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
265 สื่อการสอนเรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นายโสภณ ทรงไตรย์ เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
266 ผลงานนักเรียนจากการทำบทปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษากายวิภาคของปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
267 ผลงานนักเรียนจากการทำบทปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษากายวิภาคของปอดหมู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
268 บทปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างของหัวใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
269 บทปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวพรพิมล อินแมน เสนา"เสนาประสิทธิ์" ดูสื่อ
270 มัธยฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวกนกพร มณีเนตร บางปะอิน ดูสื่อ
271 ฐานนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อการสอน นางสาวกนกพร มณีเนตร บางปะอิน ดูสื่อ


© 2021 Copyright ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์ (โปรแกรมเมอร์) | ครูปาริชาติ อุษาวิจิตร์ (ออกแบบ) : คณะครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์: